Načítavam...

GDPR

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby  podľa čl. 13 GDPR

 

Vážený pretekár/účastník akcie organizovanej pod záštitou občianskeho združenia Kynologická hala RSDC, o.z.,

riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre naše občianske združenie dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej GDPR) a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme skoncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické.

1.    Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom je naše občianskej združenie, Kynologická hala RSDC, o.z., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 42 449 006. V prípade otázok a žiadostí ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese: Kynologická hala RSDC, o.z., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 42 449 006 alebo elektronicky prostredníctvom emailu: info@rsdc.sk.

2.    Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo ste nám poskytli, resp. poskytnete pri prihlásení na preteky resp. inú akciu, ktorú organizujeme.

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z .z. v znení neskorších predpisov.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na Vašu účasť na pretekoch resp. inej akcii, ktorú organizujeme.

3.    Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Za účelom dosiahnutia účelu spracovania Vašich osobných údajov sa môže stať nevyhnutným, že Vaše osobné údaje poskytneme v medziach nášho vzájomného vzťahu nasledovným príjemcom alebo kategórii príjemcov osobných údajov: právni, ekonomickí, obchodní, daňoví a iní poradcovia, ako aj obchodní partneri prípadne osoby spolupracujúce na realizácii predmetnej akcii/pretekoch. Presný zoznam príjemcov je možné vyžiadať elektronicky prostredníctvom emailu: info@rsdc.sk.

Všetky subjekty alebo ich zamestnanci sú zmluvne alebo zákonne zaviazaní k náležitému dodržiavaniu predpisov o ochrane osobných údajov a mlčanlivosťou, a Vaše osobné údaje potrebujú pre plnenie zmluvných, zákonných alebo kontrolných povinností.

4.    Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania pretekov/akcie a nevyhnutne potrebnú dobu pred a po jej skončení, aby sme Vám mohli poskytnúť servis spojený s pretekmi/akciou. Po ukončení pretekov/akcie, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb, najmenej však 10 rokov odo dňa konania pretekov/akcie.

5.    Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa informovať aké údaje o Vás spracovávame. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na výmaz, na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a právo na namietanie a prenositeľnosť osobných údajov. Tieto práva môžete uplatniť písomným listom adresovaným do sídla nášho občianskeho združenia: Kynologická hala RSDC, o.z. alebo prostredníctvom e-mailu: info@rsdc.sk.

Ak sa domnievate, že napriek našej zákonnej povinnosti spracovávať Vaše osobné údaje dochádza k neoprávnenému spracovávaniu Vašich osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania. Bližší postup je upravený v § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. a na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

Na záver chceme podotknúť, že aj Vy, aj naše občianske združenie sme povinní udržiavať osobné údaje aktuálne, a preto Vás žiadame, aby ste nás vždy bezodkladne informovali o akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov.

Cieľom občianskeho združenia Kynologická hala RSDC, o.z. je spracovávať Vaše osobné údaje transparentne a spravodlivo a postupovať vždy v súlade s právnymi predpismi, čo sa snažíme dosiahnuť aj splnením tejto informačnej povinnosti voči Vám. V prípade akýchkoľvek otázok a uplatnenia práv sa môžete kedykoľvek s dôverou na nás obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v texte tejto informačnej povinnosti.


RSDC ShopBritTri-VetVtalize